Die 100 Köpfe der New Economy  

  Dr. Eszter Tánczos
CEO Bio Tissue Technologies AG, Freiburg/Breisgau